Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Integrum Broker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000763543, NIP 8992855185, REGON 382088102.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  a/ wykonanie zlecenia lub pełnomocnictwa w zakresie czynności brokerskich określonych w przepisach Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b/ wykonanie czynności brokerskich określonych w przepisach Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu lub osoby, która przekazała dane - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  c/ wykonanie czynności brokerskich określonych w przepisach o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu, który przekazał nam dane, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę lub zdarzenie, ustalenia wysokości i wypłata odszkodowania bądź innego świadczenia - podstawa prawna 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  d/ wykonanie obowiązków wynikających z udzielonego pełnomocnictwa lub umowy w sprawie rozliczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  e/ wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał dane - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f/ marketing usług własnych, w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej, w tym także organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych i naukowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. W przypadkach wskazanych w punktach 2b i 2c Integrum Broker sp. z o.o. pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratorów – podmiotów będących klientami Integrum Broker sp. z o.o., którzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności brokerskich.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wykonania czynności zleconych przez osobę lub podmiot przekazujący dane.
 5. Zapewnia się prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania.
 6. Zapewnia się prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO, w szczególności w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń.
 7. W przypadkach wskazanych w punktach 2b, 2c i 2e zapewnione zostaje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 RODO.
 8. W przypadku wskazanym w punkcie 2f zapewnione zostaje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 9. W przypadkach wskazanych w punktach 2a i 2d zapewnione zostaje prawo do przenoszenia danych.
 10. Źródłem danych w przypadkach wskazanych w punktach 2b, 2c, 2e i 2f jest pracodawca, zleceniodawca lub inny administrator, który powierzył przetwarzanie danych, a także strony www i publiczne rejestry.
 11. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, w szczególności w przypadkach wskazanych w podpunktach a-c ubezpieczycielom i podmiotom zaangażowanym likwidację szkód, a także dostawcom usług zewnętrznych, zaś w przypadku wskazanym w podpunkcie „f” podmiotom zaangażowanym w organizację wymienionych wydarzeń.
 12. W przypadkach wskazanych w punktach 2 a-e dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zadań wynikających z udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku określonym w punkcie 2f dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu, mogącemu mieć wpływ na sytuację prawną.
 14. Integrum Broker sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 15. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z działalnością Integrum Broker sp. z o.o., prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów RODO, skargi można wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.